Dagordning årsmöte Wisby Ridklubb 18 feb 2024

07.02.2024


 • Mötets öppnad
 • Val av ordförande för mötet
 • Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 • Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av balans- och resultaträkningar
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17:e paragrafen andra stycket angivna antalet
 • Val av ordförande för föreningen
 • Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 • Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
 • Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se paragraf 22)
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 • Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 • Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 • Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuell andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
 • Fastställande av årsavgift för nästkommande år
 • Övriga ärenden som enligt paragraf 13 kan upptas till beslut på årsmötet
 • Framtid planer
 • Sammanträdets avslutande
Dagordningen ligger även som PDF på vår årsmötes sida