Information gällande Silikaten

16.04.2024

I söndags fattade styrelsen ett enhälligt beslut om att säga upp arrendet på Silikaten. 

Vi gör det genom att teckna en skriftlig överenskommelse med travet i vilken det kommer att framgå att Wisby ridklubbs medlemmar även framåt ska ha möjlighet att nyttja minst en ridbana på området. De medlemmar som redan löst anläggningskort detta år kommer att kunna nyttja minst en bana under 2024 och därefter, och för övriga, kommer det att vara möjligt att köpa anläggningskort från travet. Hur tillgänglig bana/banor kan disponeras from 1 maj meddelas på www.visbytravet.se  och wisbyridklubb.se    

Bakgrunden till beslutet att säga upp arrendet är att Wisby ridklubbs styrelse inte kan ta ansvar för våra medlemmars säkerhet vid vistelse på Silikatenområdet. Skötseln av området har under många år varit eftersatt då resurser för detta inte har varit möjligt att prioritera och därmed har kvalitén på underlagen blivit undermålig. Vi har nu möjlighet att återlämna området i befintligt skick vilket är fördelaktigt för oss. I arrendeavtalet står det att området ska återställas vid återlämnande men det behöver vi inte göra och därmed sparar vi mycket pengar på att avsluta arrendeavtalet i förtid.

Det här beslutet har processats under en längre tid och uppstallade medlemmar på travetområdet har kommit med värdefull input. De har kommit med förslaget att bilda en "Silikatengrupp" som skulle delegeras ansvar från styrelsen för att sköta området. Hela styrelsen har tagit del av tankar och idéer men beslutat att en avveckling av området är det mest hållbara och långsiktiga alternativet.

Framåt kommer travet att göra en planskiss över området då det är tänkt att använda till travskolan och nya boxar för tävlingsuppstallning. Mats Hedqvist, travbanechef, meddelar dock att inga större förändringar kommer att göras den närmsta tiden då de nu går in i tävlingssäsongen. Inom kort kommer vi i klubben att se över det material som vi finns på området för att spara det som är värt att spara och sälja/skänka det vi inte har användning för framåt.

Vi i styrelsen vill att vårt varumärke ska signalera kvalité och säkerhet och då vi inte kan leva upp till det är det bättre att travet får sköta och förvalta banorna på Silikaten. På detta sätt hoppas vi att de medlemmar som önskar, får tillgång till en välskött, säker ridbana på Silikatenområdet.

Visby 16 april 


Styrelsen för Wisby ridklubb


Informationen som PDF finns att ladda hem här nedanför